Sulejowska 36 w Piotrkowie – przeszłość pozostała na papierze

Kamień trwalszy od papieru, zdawałoby się powiedzieć. Częste są jednak przypadki, że ślady przeszłości zostają dłużej na tym nietrwałym, papierowym nośniku. Tak jest na przykład z ręcznie spisaną umowa pomiędzy mieszkańcami Piotrkowa: Konstantym Kowalewskim a Stanisławem Malarą, dotyczącą domu na ulicy Sulejowskiej 36 w Piotrkowie. Aktualnie pod tym numerem nie widać już zabudowania, którego dotyczy poniższy tekst − oczywiście jeżeli wierzyć, iż numeracja pozostała bez zmian. Ręcznie pisany tekst  dodaje uroku. Także treść tej umowy, różni się od obecnych.


lim36 2236 kolej
Pierwsza strona umowy

U M O W A   

Pomiędzy P. Konstantym Kowalewskim a P. Stanisławem Malarą została zawarta następująca umowa.
1 – Pan K. Kowalewski wypuszcza w dzierżawę siedmio i pół morgowe gospodarstwo rolne przy ul. Sulejowskiej N0. 36 w Piotrkowie. P. Stanisławowi Malarze na trzy lata, to jest od 1 listopada 1933 r. do 1 listopada 1936 r.
2 – W skład gospodarstwa wchodzi dom mieszkalny o dwóch izbach, jeden pokój oddzielnie przy oborze za sabatnikiem do pieczenia chleba i kuchnią o dwóch fajerkach, obora, stodoła, studnia, ogród owocowy i podwórze, te dwa ostatnie ogrodzone płotami. Reperacja tych obiektów jak i koszta robocizny należą do dzierżawcy z tem, że materiał do naprawy daje P. Kowalewski.
3 – Natem gospodarstwie p. Kowalewski pozostawia do użytku p. S. Malara: dwie brony żelazne, jeden pług, jedno radło, jeden drapak o pięciu zębach, jeden wóz, dwie drabiny, cztery luśnie z […] i mutrami do wozu, jedna spadz[…] do drabin , jedna sieczkarnia, jedna wialnia do młynkowania zboża z pięcioma sitami, jedno chomonto na konia i uzd[…] na konia.
4 – Inwentarz ten winien być po skończonej dzierżawie oddany w stanie zdolnym do użytku, w przeciwnym razie pan Kowalewski w porozumieniu z p. S. Malarem wezmą ludzi fachowych którzy te obiekta zniszczone ocenią i p. S. Malara te straty pokryje.
5 – Pan S. Malara jako fachowy ogrodnik zobowiązuje się dbać o drzewa w ogrodzie, żeby nie były odzierane z kory i nie podrywane korzenie przy uprawie roli w ogrodzie i.t.d.
6 – Panu S. Malarze nie wolno sprzedawać słomy ani nawozu z tego gospodarstwa, a to dlatego, żeby nie uszczuplać nawozów potrzebnych do zasilania gruntu.


lim36 2236a kolej
Końcowe zapisy umowy

7 – Pan S. Malara obowiązuje się do wywożenia śmieci na śmietnik w Hotelu Krakowskim przy Placu Kościuszki N0. 7 w Piotrkowie bezpłatnie do dołu na ten cel przeznaczonego pod Młynkami.
8 – Panu S.Malara nie wolno tej dzierżawy odstąpiać drugiej osobie, ani w całości, ani w części, lub przyjmować wspólników bez pisemnego zezwolenia p. K. Kowalewskiego, ani też p. K. Kowalewskiemu przed upływem tej umowy nie wolno sprzedać tego gospodarstwa.
9 – Za dzierżawę tego gospodarstwa p. S. Malara będzie płacił p. K. Kowalewskiemu 150-sto pięćdziesiąt złotych rocznie z ogrodu oraz ziemią pod tym ogrodem i z budynków, a z reszty to jest ze sześciu i pół morga cenę dwóch korcy żyta i jeden korc pszenicy rocznie z morgi płatnych gotówką w dwóch rocznych ratach, miernikiem cen zboża będzie giełda Kurjera Warszawskiego w dniu płatności raty będą płatne w mieszkaniu p. K. Kowalewskiego Plac Kościuszki N0. 7 w Piotrkowie, za jego pokwitowaniem lub osoby upoważnionej przez niego.
10 – Przed upływem tej umowy na trzy miesiące p. S. Malara ma się zgłosić do p. K. Kowalewskiego w celu zawarcia nowej umowy, do której będzie miał pierwszeństwo, nie zgłoszenie się p. S. Malary po tym terminie, to znaczy, że powyższa umowa jest rozwiązana,a p.K.Kowalewski, może wypuścić drugiemu, a ponieważ powyższa umowa kończy się na pierwszego listopada to jest zapuźno do uprawy roli na zimowe zasiewy to p. S. Malara obowiązuje się swego natstępcę wpuścić na role zaraz po sprzątnięciu zboża z pola, słoma po wymłóceniu zboża pozostaje na miejscu.
11 – Na gwarancję powyższej umowy i wypełnieniu wszystkich punktów tej umowy p. S. Malara składa gotówka 500-złotych pięćset, którą to gotówkę po rozwiązaniu umowy i ostatecznym obrachunku podług tej umowy p. K. Kowalewski obowiązany zwrócić p. S. Malarze.
12 – Nie dotrzymanie któregokolwiek z punktów tej umowy ze strony p. S. Malary, p. K. Kowalewski ma prawo tę umowę rozwiązać i p. S. Malara obowiązuje się oddać wszystkie obiekta podług rachunku tej umowy bez żadnych wybiegów i spraw sądowych.
Uwaga,wszystkie budynki zostały świeżo odremontowane i podwórze ogrodzone przed objęciem dzierżawy przez p. S. Malarę.
Umowa powyższa spisana została w dwóch egzemplarzach i jako zgodne ze sobą przez obie strony podpisana.

[podpisy]


sulejowska 36ac
ul. Sulejowska 36 (widok obecny). Foto: PJL/ziemiapiotrkowska.com

oprac. Andrzej Braun

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*
*